Vsebina vaše košarice

ISKANJE PO TRGOVINI:

Elektronska obvestila

Novice

Pisateljska rezidenca v Idriji 2023
Torek, 01. avgust 2023

Pisateljska rezidenca v Idriji 2023

RAZPIS 
Pisateljska rezidenca v Idriji 2023
Nosilec projekta: Založba Bogataj, ABC Merkur d.o.o. Idrija
Področje: Literatura
Trajanje: 2-k...

Več

Kje nas najdete

Besedilo

ZAKON O ENOTNI CENI KNJIGE (ZECK)

 

1. člen

(vsebina in namen zakona)

Ta zakon ureja delovanje knjižnega trga in časovno omejeno cenovno stabilnost in predvidljivost pri prometu s knjigo. S tem zakonom se zagotavljajo enotni osnovni tržni pogoji za dostopnost široke ponudbe knjig končnim kupcem v obdobju, določenim z zakonom.

 

2. člen

(pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:

– knjiga je javnosti namenjena tiskana ali z drugimi tehničnimi sredstvi izdelana publikacija z besedilom, ilustracijami ali drugače oblikovanim sporočilom. Navadno izide v enem kosu, enem zvezku ali v vnaprej določenem številu zvezkov. Knjiga je objavljena na fizičnem nosilcu (tiskani ali drugi mediji) oziroma dostopna na računalniških omrežjih ali svetovnem spletu. Knjiga ima ceno, določeno v skladu s tem zakonom, namenjena je prodaji in je opremljena z oznako ISBN v skladu z zakonom, ki ureja obvezni izvod publikacij;

– založniki so založniki po zakonu, ki ureja obvezni izvod publikacij;

– knjigotržci so pravne osebe zasebnega in javnega prava, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki se ukvarjajo s prodajo knjig v katerikoli obliki (založbe, društva, javni in zasebni zavodi, uvozniki, knjigarne, trgovine, prodajni kioski, prodajni centri, ki so specializirani ali nespecializirani za prodajo knjig, spletne knjigarne in prodajalci, knjižni klubi, telefonski studii, antikvariati, samozaložniki, akviziterji in druga prodajna mesta knjige);

– končni kupci so fizične in pravne osebe, ki nakup opravljajo za lastne potrebe in ne zaradi nadaljnje prodaje;

– enotna cena je enotna maloprodajna cena (prodajna cena z davkom na dodano vrednost);

– knjižni sejem je glede na trajanje in program zaključena prireditev, na kateri sodeluje najmanj pet založnikov in ki traja največ deset zaporednih dni.

 

3. člen

(temeljna načela)

Temeljna načela tega zakona so:

– načelo zaščite slovenske knjige kot javne dobrine posebnega kulturnega pomena za razvoj posameznika, družbe in države ter za razvoj slovenskega jezika;

– načelo maksimalne in enakopravne dostopnosti slovenske knjige za vse končne kupce na celotnem območju Republike Slovenije;

– načelo enakosti kupcev knjig, tako da bodo v obdobju, ki ga predpisuje zakon, lahko kupili določen knjižni naslov po enaki ceni ne glede na način in kraj nakupa;

– načelo prirejenosti interesov vseh deležnikov v knjižni verigi, tako da so avtorji, založniki, knjigotržci, knjižnice in končni kupci v optimalnih medsebojnih razmerjih.

 

4. člen

(zavezanci)

Založniki so dolžni za namen prodaje končnim kupcem določiti knjigi enotno ceno v skladu s tem zakonom, knjigotržci pa so dolžni pri prodaji končnim kupcem tako določeno enotno ceno upoštevati v skladu s tem zakonom.

 

5. člen

(enotna cena)

(1) Založnik oziroma založnica (v nadaljnjem besedilu: založnik) določi knjigi enotno ceno in jo označi v skladu z zakonom, ki ureja obvezni izvod publikacij.

(2) Enotno ceno knjige iz prejšnjega odstavka založnik prijavi Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije najmanj dan pred dnevom začetka prodaje knjige. Prijava vsebuje podatke o naslovu knjige, enotni ceni knjige in dnevu začetka prodaje knjige. Podatki o knjigi iz prejšnjega stavka so javno dostopni z dnem začetka prodaje knjige.

(3) Javna agencija za knjigo Republike Slovenije vodi o podatkih iz prejšnjega odstavka evidenco, ki jo objavi na svoji spletni strani. Ostale podatke o knjigi Javna agencija za knjigo Republike Slovenije po uradni dolžnosti pridobi od Narodne in univerzitetne knjižnice Ljubljana.

(4) Enotna cena knjige iz tega člena velja za vse končne kupce pod enakimi pogoji in sočasno na celotnem ozemlju Republike Slovenije za obdobje šestih mesecev od dneva začetka prodaje knjige.

(5) Enotna cena knjige pri prodaji na daljavo lahko vključuje stroške dostave končnemu kupcu.

 

6. člen

(popusti)

(1) Založnik lahko v času trajanja enotne cene knjige za vse končne kupce, pod enakimi pogoji ter sočasno na celotnem ozemlju Slovenije, določi popuste v naslednjih primerih:

– za naročilo cele zbirke ali serije, v kateri je naslov izšel,

– za naročilo in plačilo pred izidom v prednaročilu.

(2) Založnik lahko v času trajanja enotne cene knjige določi tudi naslednje popuste pod posebnimi pogoji:

– na knjižnih sejmih, kjer lahko založnik ponudi do vključno 20 odstotni sejemski popust,

– na predstavitvenih dogodkih določene knjige, kjer lahko založnik ali knjigotržec oziroma knjigotržka (v nadaljnjem besedilu: knjigotržec) ponudi do vključno 20 odstotni popust, ki je vezan na predstavljeno knjigo ter na dan in lokacijo dogodka.

 

7. člen

(izjeme)

Ta zakon se ne uporablja pri prodaji:

– uvoženih knjig v tujem jeziku, razen potrjenih šolskih učbenikov,

– avtorjem njihovih knjig za lastno uporabo, založnikom in knjigotržcem za interno rabo in izvajalcem knjižnične dejavnosti kot javne službe, kakor so opredeljeni z zakonom, ki ureja področje knjižničarstva,

– nadomestnih izvodov, če so bile knjige uničene ali imajo kakšno drugo napako.

 

8. člen

(nadzor nad izvajanjem)

Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja inšpektor, pristojen za trg.

 

9. člen

(posebni inšpekcijski ukrepi)

(1) Če pristojni inšpektor ugotovi, da je založnik v nasprotju z določbo 4. člena tega zakona založil knjigo brez upoštevanja določb 5. ali 6. člena tega zakona, lahko z odločbo prepove nadaljnjo distribucijo oziroma prodajo te knjige, dokler zavezanec njene prodaje ne uskladi z navedenimi določbami.

(2) Če pristojni inšpektor ugotovi, da knjigotržec v nasprotju z določbo 4. člena tega zakona ponuja knjigo na trgu brez upoštevanja določb 5. ali 6. člena tega zakona, lahko z odločbo prepove nadaljnjo distribucijo oziroma prodajo te knjige na posameznih prodajnih mestih, kjer prihaja do kršitve, dokler zavezanec njene prodaje ne uskladi z navedenimi določbami.

(3) Pristojni inšpektor v primerih iz prvega ali drugega odstavka tega člena odredi umik knjig iz prodaje oziroma distribucije. Če zavezanec v roku, ki ga določi inšpektor, ne umakne knjig iz prodaje oziroma distribucije, tako odstranitev odredi inšpektor na stroške zavezanca.

 

10. člen

(kazenske določbe)

(1) Z globo od 500 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek založnik za knjigo, pri kateri v nasprotju s 4. členom tega zakona ne upošteva določb 5. ali 6. člena tega zakona.

(2) Z globo od 500 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek knjigotržec za knjigo, pri kateri v nasprotju s 4. členom tega zakona ne upošteva določb 5. ali 6. člena tega zakona.

(3) Z globo od 100 do 500 eurov se za prekršek iz prejšnjih dveh odstavkov kaznuje odgovorna oseba založnika oziroma knjigotržca.

 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

11. člen

Založniki in knjigotržci so dolžni svoje poslovanje uskladiti z določbami tega zakona v roku šestih mesecev od dneva njegove uveljavitve. Določbe tega zakona se ne uporabljajo za knjige, izdane pred potekom tega roka.

 

12. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 611-01/13-8/18

Ljubljana, dne 30. januarja 2014

EPA 1587-VI

Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik


Novo v trgovini

Kornelija Lovko, Jaz pa male citre 'mam 3

Najnovejša zbirka Jaz pa male citre ’mam 3 je namenjena predvsem mladim citrarkam in citrarjem, ki stopajo v svet glasbe. Avtorica zbirke Kornelija Lo...

Spletna cena: 24,00 €

Aleš Strajnar, Pogledi - suita za flavto in kitaro

Pogledi so naslov za več kot štirideset let staro  Suito za flavto in kitaro, ki je svoje sedanje ime dobila takrat, ko me je po telefonu poklica...

Spletna cena: 24,00 €

Srebrni biseri, Jasna Gorenšek

Domala vse skladbe Jasne Gorenšek so tematsko zasnovane. Opisujejo različne naravne pojave, dogodke, otroke, učence, odrasle ljudi. V vsaki skladbi je...

Spletna cena: 24,00 €

Spletno trgovino poganja - Moja Košarica